Downloadbare PDF algemene voorwaarden –  Algemene voorwaarden NZK 01:10:2022

Algemene voorwaarden 1 oktober 2022
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van NZK.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. NZK: een eenmanszaak gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 75942259

2. Website: www.nzkvisuals.nl en alle bijbehorende sub-domeinen;

3. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met NZK;

4. Verhuurproducten: de verhuur van drones en/of accessoires;

5. Diensten: de door NZK aangeboden foto- en videodiensten;

6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen NZK en Klant;

7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant aanspraak kan maken op de hem wettelijk toekomende Herroepingsrecht;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

 

Prijzen en Informatie
1. Alle op de website en in andere van NZK afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Bij het verhogen van de btw en/of andere overheidsheffingen na het sluiten van de overeenkomst, is NZK gerechtigd om deze verhogingen door te berekenen. De klant heeft het recht om in dat geval van de overeenkomst af te zien, tenzij deze al uitgevoerd is.

3. Indien er verzendkosten en/of reiskosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

4. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks zijn alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van NZK afkomstige materialen onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

Totstandkoming Overeenkomst
1. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NZK onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang dit niet is geschied, heeft de klant de mogelijkheid de aanvaarding in te trekken.

2. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat, die binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst uitgevoerd moet worden, ziet de klant hierbij uitdrukkelijk af van zijn herroepingsrecht.

3. De particuliere klant ziet af van het inroepen van de bedenktermijn van 14 dagen, indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen wordt dat de dienst door NZK binnen die bedenktermijn moet worden verricht.

4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft NZK het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5. Indien NZK goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Uitvoering Overeenkomst
1. NZK is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2. De termijn voor uitvoering van diensten is, behoudens uitdrukkelijk door NZK schriftelijk bevestigde andersluidende afspraak, altijd indicatief, omdat de uitvoering van de opdracht mede afhankelijk is van lokale en weersomstandigheden.

3. Indien NZK de diensten niet of niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt NZK de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe datum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Betaling
1. De klant dient betalingen aan NZK volgens de door NZK aangegeven betaalmethoden te voldoen. NZK is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

2. In geval van betaling na levering, geldt er een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, komt deze, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is daarna wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. Bij klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf is dat de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.

4. NZK is gerechtigd bij niet tijdige betaling door de klant de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,00; 10% over de daaropvolgende €2.500,00 en 5% over de volgende €5.000,00, alles met een minimum van €40,00. NZK kant en voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Klachtenprocedure
1. Indien de klant een klacht heeft over de dienstverlening van NZK, dan dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan NZK, doch in elk geval binnen 14 dagen na toezending van de bestanden aan de klant. Klachten na die termijn kunnen nimmer meer tot gegrondverklaring van de klacht leiden.

2. NZK geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal NZK binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De totale aansprakelijkheid van NZK jegens de klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

2. Aansprakelijkheid van NZK jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen, rust op NZK jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien, en voor zover, schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NZK.

4. De aansprakelijkheid van NZK jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat, slechts indien klant NZK onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NZK ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NZK in staat is adequaat te reageren.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NZK meldt.

6. In geval van overmacht is NZK niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk verstaan overheidsmaatregelen als gevolg van pandemieën, algemene vliegverboden en lokale vliegverboden, op de locatie waar de opdracht uitgeoefend moet worden.

7. Hoe dan ook is NZK nimmer gehouden meer schadevergoeding aan de klant te betalen, daar waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van NZK het voorkomende geval dekking geeft.

 

Persoonsgegevens
1. NZK verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar NZK gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.